Kulturang Enterprise

2019061214584719322

Kumilos nang matapat at kumilos nang taos-puso!

Maglakad nang magkahawak, lumikha ng kinang!